CO NABÍZÍME:

 

Koncepci sociálního bydlení pro Prahu 5

Dostupnost kvalitních forem péče o děti, vrácení budov ve vlastnictví obce pronajímané soukromým školám základnímu a mateřskému školství

Znovu zavedení specializovaného právně poradenského střediska pro pomoc nájemníkům v bytech s právním poradenstvím a vyplněním formulářů pro příspěvek na nájemné

Jídlo zdarma pro seniory v nouzi

Prosadíme princip nulové tolerance výstavby v zeleni, tzv. VOLUMI ZERO

 •  princip, který se osvědčil v rámci územního a urbanistického řešení ve Florencii - volumi zero=nulový objem 
 • Nespotřebovávejme více veřejného území
 • efektivnější využití stávající výstavby před novou výstavbou za každou cenu 
 • blokace zelených ploch pro výstavbu
 • parky nejsou parcely

ÚZEMNÍ ROZVOJ A OCHRANA PROSTŘEDÍ V PRAZE 5

PRINCIP NULOVÉ TOLERANCE VÝSTAVBY V ZELENI V PRAZE 5! VOLUMI ZERO

Naší prioritou je ochrana stávajícího území, přírodních památek, parků a zeleně, jejich rozšiřování.  Chceme budovat skutečné město pro život. K tomu patří i důkladná a přehledná  informovanost a komunikace s obyvateli, sledovat a chránit veřejné nikoliv soukromé zájmy. Záměrem Solidarity pro Prahu 5 je, aby Praha 5 zůstala čtvrtí zeleně a neubývala v ní, proto se zasadíme o nulovou toleranci k nové výstavbě v zeleni principem VOLUMI ZERO

 • Stopneme praxi, kdy si soukromý investor koupí pozemek na Praze 5 se zelení a pak se ho účelově snaží změnit na stavební parcely, nebo chce zastavět zahradu u nemovitosti – například aktuálně lokalita zahrádkářské kolonie Mrázovka, kde chce majitel změnou územního plánu dosáhnout možnosti v dané lokalitě stavět. V Praze 5 nebudeme podporovat návrhy na změny v územním plánu na stavební pozemky a to jak aktuální návrhy a návrhy, které budou předložené v letech 2022 - 2026.
 • Budeme trvat, aby Praha 5 tvrdě a aktivně využívala svého práva vstupovat a připomínkovat stavební a územní řízení a hájila ochranu zeleně, včetně zahrad a jiných zelených ploch, která formálně umožňují zástavbu.
 • Prosadíme, aby Praha 5 jako účastník řízení vystupovala s nulovou toleranci k výstavbě tam, kde je v současnosti zeleň a aktivně ve spolupráci s občanskými spolky tuto zeleň bránila.
 • Směrem k veřejnosti a občanským spolkům budeme prosazovat informovanost, transparentnost a komunikaci.
 • Budeme bránit občany Barrandova před rozrůstáním sídliště do okolí, už současná výstavba dělá občanům Barrandova pouze zátěžové situace. Nepovažujeme za vhodné pohlcovat krajinu kolem Barrandova novodobými "paneláky"; výškové solitérní paneláky, které začaly „zdobit“ Barrandov považujeme v této lokalitě za nevhodné. V letech 2022- 2026 nebudeme tolerovat novou zástavbu na Barrandově a v okolí, ani kroky k ní.
 • Ochráníme Prokopské údolí před developery. Budeme žádat kompetentní instituce, aby kauzu Trůnečkova mlýna řešily ve prospěch občanů obdivujících unikátnost Prokopského údolí a nikoliv pro zisk soukromého italského investora.
 • Budeme dbát na ochranu stabilizovaných zón tzv. zahradní města/vilové čtvrti – tzv. princip nulové tolerance výstavby v zeleni! lokality, které jsou v posledních letech účelově vytěžována developery, to znamená, že ubývá původní vilová zástavba a přibývají předimenzované bytové domy, které narušují původní charakter území.– např. Hřebenka, Cibulka, Malvazinky, Cihlářka, Mrázovka, Dívčí Hrady, Bertramka, oblast Jinonic aj. 
 • Budeme chránit a podporovat rozvoj zahrádkářských kolonií v Praze 5.
 • Nepřipustíme další stavby soukromých investorů v chráněných územích, především unikátní Prokopské údolí, Dívčí hrady, Vidoule, Šalamounka a další. U stávajících řízení budeme za Prahu 5 hledat důvody, pro které stavební záměr zastavit. 
 • V rámci ochrany přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí budeme iniciovat vznik vědecké rady koncipované jako poradní orgán se zástupci všech institucí a organizací, které nyní o park pečují či v něm provádějí jakékoliv další zásahy (dotčené městské části, orgány státní správy a samosprávy, odborníci, a místní iniciativy a spolky).
 • Budeme usilovat o faktickou stabilizaci hranic přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí a v odůvodněných případech i jeho rozšíření o další přírodně cenné lokality, například v případě nyní nechráněné „divočiny“ v blízkosti konečné tramvaje na sídlišti Barrandov poskytující domov mnoha druhům ptáků.
 • Pohlídáme si, jaký záměr má společnost Penta s lesoparkem Šalamounka. Se společností Metrostav, která staví na území Prahy 5 a byla soudem odsouzena za korupční činnost, žádný její další stavební záměr v Praze 5 nepodpoříme. Dohlídneme na dodržení dohody mezi Prahou 5 a Metrostavem v lokalitě Klamovky.
 • Vypíšeme anketu pro občany, na kterých místech by si přáli vybudovat dětské hřiště a s jakými herními prvky.
 • Solidarita pro Prahu 5 ujišťuje pejskaře, že na Praze 5 budeme hájit, aby psi měli dost možností ke svému volnému pohybu, a nedovolíme, aby v Praze 5 byl pohyb psů omezen na vodítko. Hygienické prostředky ke psím exkrementům budou k dispozici v místech venčení.

Tyto body se Solidarita pro Prahu 5 zavazuje prosadit do koaliční smlouvy s politickými partnery!

 

SOCIÁLNÍ OBLAST

Obědy zdarma pro seniory v nouzi

 • Z rozpočtu MČ Praha 5 zaplatíme obědy zdarma s rozvozem pro seniory v nouzi (po zaplacení nájemného v bytě zbyde na živobytí částka nižší, než je životní minimum)
 • Sociální bydlení: aktivně budeme vytvářet nové byty na základě družstevního bydlení – družstevní bydlení pro mladé rodiny a družstevní bydlení pro seniory. Vytvoříme jasnou a stručnou koncepci sociálního bydlení. 
 • Podpoříme spolupráci s NGO a příspěvkovými organizacemi v sociálních službách: sociální podnikání, adresář služeb, komunitní plánování, prezentace v časopisu, doporučení pro zvýhodněný pronájem nebytových prostor aj.
 • Plán rozvoje sociálních služeb upravíme tak, aby odpovídal skutečně slovu komunitní. Pravidelně při tvorbě komunitního plánu povedeme diskusi s občanskou společností 
 • Znovu zavedeme specializované právně poradenské středisko pro:
 • pomoc nájemníkům v bytech, vyřízení formulářů pro příspěvky na bydlení a právní poradenství, zajistíme právní servis, vytvoříme mapu místně obvyklého nájemného tak, aby soudy mohli rozhodovat ve sporech sociálně citlivě 
 • pro znevýhodněné spoluobčany - poradenství pro bezdomovce
 • pro informovanost občanů o dostupnosti sociálních služeb, dávek a příspěvků 
 • Ve spolupráci s Palatou dokončíme dům pro seniory s Alzheimerovou chorobou, případně s denním stacionářem.
 • Veřejně prospěšné práce – vytvoříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, trestané, lidi bez přístřeší v oblasti málo kvalifikovaných činností, se systémem denních výplat, jejich zapojením do systému veřejných prací při úklidu ulic Prahy 5 a zeleně, zřídíme poradenství pro osoby ohrožené bezdomovectvím a prosadíme programy na řešení tzv. polo bezdomovectví.
 • Vybudujeme zařízení azylového typu pro občany bez přístřeší. Tento azyl bude pro ty bezdomovce, kteří mají zdravotní problémy, nicméně je nepřijmou do některého ze zdravotních zařízení. 
 • Zpracujeme a budeme realizovat koncepci krátkodobé výpomoci otcům a matkám samoživitelům.

ŠKOLSTVÍ

Vraťme budovy škol a školek dětem z Prahy 5

Městská část Praha 5 vlastní řadu školních budov. V nich léta provozovaly činnost základní školy určené především žákům z Prahy 5. S poklesem počtu žáků byly některé školy postupně zavírány a budovy pronajímány soukromým subjektům. Při současném zvýšení počtu žáků v Praze 5 považuji za vhodné tyto základní školy v původních budovách znovu postupně otevírat a přizpůsobit současným požadavkům na výuku, nikoliv stavět nové školní budovy. Současná populační vlna bude trvat několik let, tak se to vyplatí.

Městská část Praha 5 zřizuje mateřské školy a základní školy. Základní školy obvykle dále vykonávají činnost školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Pro zkvalitnění vzdělávání v těchto školách chceme:

 • Školní budovy v majetku městské části musí sloužit základním a mateřským školám, zejména žákům z Prahy 5
 • Základní školy a mateřské školy musí být  pro vzdělávání stavebně upravené
 • Navrátíme budovy soukromých škol ve vlastnictví MČ Praha 5 pro naše děti, tak aby byl dostatek míst ve školkách a školách základního vzdělání. Zajistíme dostupnost kvalitních forem péče o děti (jesle, mateřské školky, dětská centra atp.) pro děti všech rodičů bydlících na MČ Praha 5
 • Základní školy a mateřské školy musí být  pro vzdělávání vybavené, materiálně i personálně
 • Podpoříme v mateřských a základních školách méně početné třídy
 • Zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech musí navazovat na základní vzdělávání realizované základní školou
 • Školní družiny pro všechny žáky 1. stupně základní školy z Prahy 5
 • Školní kluby pro všechny žáky 2. stupně základní školy z Prahy 5
 • Podpoříme akci obědy zdarma pro ty rodiny, které to potřebují.
 • Zahájíme akci obědy se slevou pro účastníky zájmového vzdělávání
 • Podpoříme zapsané spolky zajišťující zájmovou činnost dětí a mládeže v jejich volném čase
 • Podpoříme sportovní a pohybové činnosti ve vzdělávání i mimo vzdělávání

 

DOPRAVA

Rozvoj dopravy musí být uvážený – Doprava slouží všem občanům!

Prakticky každý se i několikrát denně přesouváme z místa na místo, a proto všichni potřebujeme spolehlivou, dostupnou a přívětivou dopravní obslužnost, ať už se přesouváme jakožto chodci, cyklisté či kolobězkáři, automobilisté nebo cestující ve veřejné hromadné dopravě. Jedním z prvořadých úkolů každého města je tak zajištění takové dopravy, která bude vyhovovat potřebám jejích občanů i dalších osob, jež daným městem cestují, a to zároveň tak, aby byla efektivní a přitom nepoškozovala životní prostředí ani nenarušovala ráz města.

 • Budeme zlepšovat komfort pro pohyb chodců, rodičů s kočárky a hůře pohyblivých osob. Součástí toho je odstraňování zbytečných bariér, nebezpečných míst na přechodech pro chodce či posilování návodných systémů pro zrakově znevýhodněné. K tomu jednoznačně patří nutná oprava poškozených chodníků po celé Praze 5.
 • Podpoříme rozvoj cyklotras a cyklostezek tak, aby byly bezpečné jak pro cyklisty, tak ostatní účastníky silničního provozu, nezabíraly prostor na páteřních komunikacích a přitom neomezovaly chodníky a pěší zóny.
 • Zajistíme, aby občané mohli parkovat v místě svého bydliště. Modré zóny je třeba plánovat tak, aby sloužily rezidentům. V té souvislosti proto budeme trvat na výstavbě záchytných parkovišť P+R na okrajích města při koordinaci s obslužností veřejné hromadné dopravy tak, aby i nerezidenti měli zajištěn plynulý přístup do města.
 • Budeme trvat na tom, aby nové rozvojové a developerské projekty měly předem vyřešenou a příslušnými studiemi podloženou dopravní obslužnost ve všech ohledech (automobilovou, veřejnou, cyklistickou i pěší dopravu). Projekt Smíchov City se nesmí stát dopravní bariérou – občané Prahy 5 musí mít zajištěn volný průjezd plánovanými komunikacemi mezi Radlickou a Nádražní ulicí.
 • Vyvoláme veřejnou diskuzi o obslužnosti MHD ve vybraných lokalitách (zejména v oblasti Košíř), zda by nebylo žádoucí posílit či upravit trasy některých autobusových linek či nevytvořit nové autobusové zastávky.
 • Podpoříme prodloužení tramvajových tratí do Jinonic či výstavbu tramvajové tratě Motol – Vypich. Rovněž povedeme diskuzi o návratu trolejbusových linek na Malvazinky a také z Hřebenek na Strahov.
 • Budeme usilovat o posílení městské vlakové dopravy včetně opravy stávajících železničních zastávek a vytvoření nových.
 • Za zcela klíčovou považujeme dostavbu Radlické radiály. Budeme ale požadovat úpravu projektu tak, aby díky hluku a smogu nezhoršil okolní životní prostředí v Jinonicích, Butovicích a Radlicích. Prosazujeme proto zastřešenou variantu. Zároveň je třeba zajistit, aby případné její dočasné uzavření nezpůsobilo kolaps a nepřivedlo tranzitní dopravu do okolních rezidenčních čtvrtí.
 • Budeme požadovat záchranu a opravu Železničního mostu a ve spolupráci s Prahou 4 podpoříme výstavbu Dvoreckého mostu sloužícího pro MHD, cyklisty a chodce, nikoliv však pro osobní automobilovou dopravu.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

        „5 for 5“

                                   „Kdo pomáhá rychle – pomáhá dvakrát“​​                                                                                                                                                 Zajistíme otevření a financování lékařské a zubní pohotovosti pro děti a dospělé v Poliklinice Kartouzská. Posílíme kapacity i rozsah LSPP (lékařské služby první pomoci). 

 •                                „Jen cílená péče je péče která léčí“                                                                                                                                                           Vytvoříme podmínky pro zřízení specializovaných ordinací a poraden aktuálně potřebných oborů: 
 • - komplexní geriatrická poradna (odborná péče o starší spoluobčany)
 • - adiktologická poradna (odborná péče o občany závislé na nikotinu,  alkoholu, automatech   atd.)
 • - poradna pro socio-kulturně znevýhodněné spoluobčany (např. baz. zdrav. péče a poradenství pro bezdomovce)
 •                                       „Zdravé děti – aktivní stáří“
 • Dohlédneme na zdravý vývoj našich dětí prostřednictvím spolupráce se základními školami (moderní trendy zdravé výživy,obezitologická problematika, dostatek pohybu, stomatologický a imunologický program-chrup, očkování).
 • Budeme podporovat „náhradní“ babičky a dědečky – komunitní rozvoj společnosti.
 •  
 •                                   „ANO BabyBoxu – NE BabyPopelnici“
 • Budeme podporovat zřízení a provoz BabyBoxu.
 •  
 •                                             „Zdravě dýchat, zdravě spát“

Hygiena životního prostředí Prahy 5:

-dozor nad dodržováním hygienických limitů hluku (např. dodržování nočního klidu v ulicích a na náplavce řeky) 

-dozor nad dodržováním hygienických limitů prachu

-boj proti znečištění chodníků všemi prostředky

 

ÚŘAD A RADNICE

Radnice má sloužit občanům ne pětkovému Dozimetru

 • Budeme dodržovat zásady: informovanost, transparentnost, participaci a komunikaci s občany a místními spolky
 • Zasadíme se o nastavení protikorupčních nástrojů a procesů jak na úřadě tak samosprávě – např.  zprůhlednění a kontrola zadávání veřejných zakázek, omezení výdajů na „různorodé“ akce typu vánoční aukce,  omezení počtu placených zastupitelů
 • Zasadíme se o vybudování tzv. e-úřadu. Úřad bude přívětivý k občanům, kteří nehoví moderním elektronickým možnostem a nenechá je „ve štychu“
 • Omezíme výdaje na vnitřní správu úřadu o 50%, na úroveň srovnatelnou s ostatními městskými částmi, nikoliv však na úkor finančního ohodnocení úředníků a fungování radnice a chodu uřadu
 •  Úřední desku v oblasti územního rozvoje a stavebního úřadu budeme nově uveřejňovat na stránkách v radniční tištěný Pětce